About the project

 

Finansuotas Ugdymo plėtotės centro projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“

Švietimo mainų paramos fondas 2016 m. liepos 18 d. patvirtino 2016 m. finansuojamų „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektų konkurso rezultatus. Finansavimas skirtas ir Ugdymo plėtotės centro projektui „STEM gebėjimų stiprinimas“ (ang. „STEM capacity building“). Projektas finansuotas dvejiems metams (projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d.). Ugdymo plėtotės centras – projekto koordinatorius, vadovaujantysis partneris. Projekto partneriai – Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Olandijos švietimo institucijos.

Projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“ orientuotas į mokytojus, kuriems rūpi STEM ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai ir jų įgyvendinimas, kurie siekia sudominti mokinius gamtos technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslais.

Projekto tikslas – suburti mokytojus, sėkmingai vykdančius darnų STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) ugdymą, pagrįstą vertybėmis ir idėjų skatinimu. Stiprinti STEM integraciją į švietimą, prisidėti prie atsakingos, gebančios mokslo žinias taikyti pažangos ir visuomenės gerovės didinimui.

Projekto uždaviniai:

  • kurti naujus ir efektyvius STEM ugdymo metodus bei formas, dalytis gerąja praktika: kaip įtraukti mokinius į STEM veiklas, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius ir galimybes;

  • stiprinti mokinių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžius (STMD – matematines kompetencijas, bendrąsias gamtamokslines kompetencijas, informacinių technologijų kompetencijas), socialines ir pilietiškumo kompetencijas;

  • stiprinti mokytojų gebėjimus organizuoti STEM ugdymą, kuris grindžiamas mokinių vertybių ugdymu, kompleksinių dalykų integracija ir į besimokančiuosius orientuotu požiūriu;

  • stiprinti mokytojų STEM ugdymo kompetencijas;

  • įtraukti mokytojus į tarptautinę STEM mokytojų bendruomenę ir sudaryti sąlygas dalytis patirtimi.

Įgyvendinant projektą, planuojama sukurti du intelektinius produktus:

  • 4–6 modulių kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams;

  • nuotolinio mokymosi kursus MOOC platformoje.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyks jau šių metų lapkričio mėnesį.

Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.

Vilma Venta Jankūnienė,
Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė
Last modified: Thursday, 8 December 2016, 8:24 AM